Skip to content

Para sa Wikang Tagalog (Tagalog 2020 Census Press Kit)

Component ID: #ti1787607119

Hatid ng press kit na ito sa wikang Tagalog ang mga anunsyo, dulugan, at mga instrumento para suportahan ang mga ulat sa media tungkol sa 2020 Senso.

Component ID: #ti1280680226

Press Releases

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?